کنترل پروژه

کنترل پروژه به کارگیری دانش،مهارت ها،ابزارها وتکنیکهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیت ها به منظور رفع نیاز های پروژه میباشد.