دوره ها

33% -
آموزش Word

آموزش Word

1,533
800,000 تومان
33% -
آموزش Excel

آموزش Excel

1,378
400,000 تومان

آموزش Powerpoint

1,315
400,000 تومان

آموزش Access

1,158
400,000 تومان
9% -
آموزش WordPress

آموزش WordPress

174
3,200,000 تومان
17% -
طراحی سایت مقدماتی

آموزش طراحی سایت مقدماتی

159
5,800,000 تومان
17% -
طراحی سایت پیشرفته

آموزش طراحی سایت پیشرفته

143
5,800,000 تومان

آموزش seo

67
1,050,000 تومان

آموزش HTML

67
1,400,000 تومان

آموزش CSS

73
2,100,000 تومان

آموزش JavaScript

67
1,500,000 تومان

آموزش MySQL

68
1,000,000 تومان

آموزش کنترل پروژه

87
2,000,000 تومان
25% -
آموزش تایپ تند

آموزش تایپ تند

93
750,000 تومان

خدمات آموزشی

43
2,000,000 تومان

آموزش حسابداری

195
3,900,000 تومان
5% -
آموزش Photoshop

آموزش Photoshop

385
2,500,000 تومان

آموزش illustrator

178
2,000,000 تومان

آموزش CorelDraw

306
2,000,000 تومان

آموزش InDesign

96
3,000,000 تومان