آزمون مقدماتی

 7
رایگان

آزمون PowerPoint

 0
رایگان

آزمون Access

 0
رایگان

آزمون Excel

 0
رایگان

آزمون Word

 0
رایگان

آزمون ICDL درجه 2

 11
رایگان

آزمون ICDL درجه 1

 5
رایگان

آزمون ICDL

 40
رایگان